GEODETICKÁ KANCELÁRIA

Ing. Martin Majdan, PhD.

autorizovaný geodet a kartograf

Geodetické služby

Geometrický plán

Geometrický plán používame ako technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín a slúži aj ako podklad na vklad a záznam práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností. Napríklad na rozdelenie pozemku, zameranie stavby, vyznačenie vecného bremena a iné.

Vytyčovanie hraníc pozemkov

Je činnosť, ktorou sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku, alebo inej hranice (napr. vecné bremeno). Pri vytýčení hranice pozemku sa vykoná prenesenie polohy hranice pozemku z určených podkladov do terénu, pričom vytýčené body sa v teréne stabilizujú.

Vytýčenie stavby

Vytýčenie stavby je priestorové, t.j. polohové a výškové vyznačenie stavby alebo jej časti v teréne. Podkladom k vytýčeniu je projektová dokumentácia, v ktorej sú vyznačené miery, určujúce osadenie stavby, napr. od hraníc pozemku alebo susedných stavieb.

Polohopis a výškopis

Služba obsahuje: Polohopisný a výškopisný plán, technickú správu a zoznam súradníc meraných bodov, polohopisný a výškopisný plán vo formáte PDF a DWG, digitálny 3D model terénu (voliteľné), priečne a pozdĺžne profily (voliteľné), výpočet kubatúr (voliteľné) a CD s kompletnými spracovanými dátami (voliteľné).

Digitálna technická mapa

Digitálna technická mapa mesta (DTMM) obsahuje podrobné zobrazenie polohopisu a výškopisu a informatívne zobrazenie inžinierskych sietí. Je tvorená na podkladoch KN v systéme súradnicovom S-JTSK a výškovom systéme Bpv v 3. triede presnosti.

Adresný bod

Adresný bod sa predkladá stavebnému úradu k žiadosti o pridelenie súpisného čísla na vašu stavbu. Následne s vydaným súpisným číslom stavbu zapíšete na list vlastníctva do katastra nehnuteľností.

Kontakt

Ing. Martin Majdan, PhD.

Bernolákova 55
020 01 Dolné Kočkovce
IČO: 46789553
Číslo preukazu geodeta: 941
Číslo autorizačného oprávnenia: 1122

Kancelária

error: